Top

Aanbevolen zorgethiek literatuur (non-fictie boeken)

In deze lijst vindt u boeken zorgethiek literatuur, in de categorie ‘non-fictie’ die bijdragen aan ons motto ‘understanding care’. Dit is literatuur die in onze ogen bijdraagt aan de ‘body of knowledge’ van zorgethiek en die voldoet aan de criteria aangegeven in dit overzicht.

Bibliotheek UvH

Bibliotheek UvH

Jaren

Scripties Zorgethiek

Op de “Wall of Fame” plaatsen wij de beste scripties van oud Masterstudenten Zorgethiek en Beleid. Wij zijn van mening dat deze scripties een groter publiek verdienen.

Boekenlijst Zorgethiek Literatuur

In dit overzicht staat welke boeken benodigd worden voor de (pre-)master ZeB.

 

Jaar Auteur Titel Plaats & Uitgeverij Toelichting:
2012 Andries Baart en Christa Carbo De Zorgval Amsterdam, Uitgeverij Thoeris ‘De Zorgval’ is een omkeerboek met twee ingangen: wie het aan de ene kant opent, komt uit bij een tiental journalistiek geschreven verhalen door Christa Carbo. Aan de andere kant een wetenschappelijk essay van Andries Baart. Hij biedt een kritiek op het eenzijdige vertoog van zelfregie en empowerment in het moderne zorg- en welzijnsbeleid, gevolgd door een pleidooi voor erkenning van de evidente kwetsbaarheid van mensen.
2012 Gert Olthuis & Carlo Leget Menslievende zorg in de praktijk. Berichten uit het St Elisabeth Ziekenhuis Den Haag: Boom / Lemma Hoe kan er op een praktische wijze vorm gegeven worden aan menslievende zorg in het ziekenhuis. Deze bundel laat zien hoe zorgverleners en zorgethici daarbij samenwerken.
2012 Jeannette Pols Care at a distance. On the closeness technology Amsterdam University Press In de praktijk blijkt telezorg is geen morele nachtmerrie of hoopvolle beleidsoplossing, maar een technologie waarmee zorgverleners en patiënten zorg opnieuw vormgeven. Een spannend etnografisch onderzoek.
2011 Annelies van Heijst Professional Loving Care Leuven: Peeters Professional Loving Care is the condensed and updated version of Menslievende zorg, originally written within the context of the Low Countries, but dealing with issues that are relevant to western healthcare systems in general.
2011 Carlo Leget, Chris Gastmans, Marian Verkerk Care, Compassion and Recognition: An Ethical Discussion Leuven: Peeters In this first volume of a new series leading care ethicists from Europe and the United States focus on the moral significance of two concepts in the debate that ask for further reflection.
2011 Henk ten Have Bioethiek zonder grenzen. Mondialisering van gezondheid, ethiek en wetenschap Nijmegen: Valkhof Pers Informatief boek over de internationale dimensie van medische zorg en medisch onderzoek. Macht, uitbuiting, commercialisering, en migratie spelen een aanzienlijke rol.
2011 Peter-Paul Verbeek De grens van de mens. Over techniek, ethiek en de menselijke natuur Rotterdam: Lemniscaat Mens en technologie raken steeds verder verweven; is er wel een scherpe grens te trekken?
2011 Walter Stolz Gevangen in de zorgketen. Verslag van een dwaaltocht door de gezondheidszorg Delft: Eburon Dit is een boek vol verbijstering. Stolz verliest zijn vrouw en haar laatste levensfase is een keten van onnodig gesleep, lijden, uitstel, angst en hoop-tegen-beter-weten-in. Hij ziet – extra scherp, als deskundige op het gebied van organisatie en instellingsbeleid – een blunderende gezondheidszorg. Zorg tussen tragiek en maakbaarheid.
2011 Martien Pijnenburg & Carlo Leget Wat bezielt je? Geïnspireerd – blijven – werken in het ziekenhuis Budel: Damon Werken in de zorg vraagt om bezieling. Wat is er nodig om die bezieling te voeden en in stand te houden?
2011 Jos Lamé Spookrijders in de zorg Delft: Eburon Zorgverleners in de geestelijke gezondheidszorg werden gedwongen om aangifte te doen en daarmee de zorgrelatie te vernietigen. Hun argumenten staan in dit boekje. Zij kregen van de rechter gelijk.
2011 Andries Baart, Jolanda van Dijke, Marjanneke Ouwerkerk & Elly Beurskens Buigzame zorg in een onbuigzame wereld. Presentie als transitiekracht Den Haag: Boom|Lemma Uitgevers Het boek is een verslag van een groot transitieproject: Presentie: radicale aansluiting van 0-100. Aanbod komen de leer- en veranderprocessen die in het project gebruikt zijn en de opbrengsten van presentie in de praktijk.
2011 Maurice Hamington & Maureen Sander-Staudt (Eds) Applying Care Ethics to Business Dordrecht: Springer Het boek bestaat uit een verzameling essays die geschreven zijn vanuit meerdere disciplines. Ze hebben met elkaar gemeen dat ze vanuit de zorgethiek kritisch kijken naar organisaties, organisatieleren en bestaande bedrijfsethiek.
2011 Nathalie Maillard La vulnérabilité. Une nouvelle catégorie morale? Genève, Labor et fides In het moderne mensbeeld staat autonomie centraal, evenals in de dominante kantiaanse en liberale moraalfilosofie. Maillard ziet in de opmars van de notie kwetsbaarheid, o.m. in zorgethiek, belangrijke uitdagingen voor de hedendaagse, laat-moderne morele reflectie. Ze laat zien welke perspectieven kwetsbaarheid als morele categorie biedt.
2011 Hans S. Reinders (red.) Authenticity and Community Antwerpen / Amersfoort, Garant Ethische vragen met betrekking tot mensen met een lichamelijke of verstandelijke beperking. Wat betekenen autonomie, vrijheid, gemeenschap, burgerschap, care en cure in de levens van mensen die expliciet op hulp, ondersteuning en zorg zijn aangewezen?
2011 Jan Jukema Bewarende zorg. Een visie voor verzorgenden en verpleegkundigen Den Haag; Boom / Lemma Proefschrift waarin goede (verpleeghuis)zorg wordt beschreven als bewarende zorg, waarin bewoners tot hun recht komen en in hun uniciteit erkend worden door de gemeenschap waar zij deel van uitmaken.
2011 Martien Pijnenburg, Carlo Leget & Bart Berden Menslievende zorg, management en kwaliteit Budel: Damon Hoe verhouden de drie termen uit de titel van deze bundel zich tot elkaar? Wetenschappers en praktijkmensen reflecteren hierop.
2011 Frits de Lange In andermans handen. Over flow en grenzen in de zorg. Zoetermeer: Uitgeverij Meinema In dit boek probeert de auteur door te dringen tot de kern waaraan zorg ontspringt: ‘het basale feit dat ons leven – voor een deel of helemaal – in andermans handen ligt’. Wat betekent dit voor de zorgbetrekking tussen de ruim één miljoen zorgprofessionals die Nederland rijk is en de patiënten waarvoor zij zorgen?
2010 Gonny ten Haaft Dokter is ziek. Als patiënt zie je hoe zorg beter kan Amsterdam: Contact Boek op basis van interviews met zieke verpleegkundigen, artsen en zorgmanagers. Hoe kijken zij naar zorg nu ze patiënt zijn (geweest)?
2010 Linus Vanlaere & Chris Gastmans Zorg aan zet. Ethisch omgaan met ouderen Leuven: Davidsfonds Als Zorg aan zet een ding duidelijk maakt dan is het wel dat goede zorg voor ouderen een diep menselijke aangelegenheid is, waarbij zowel de kwetsbaarheid van de zorgvrager als die van de zorggever in het spel is.
2010 Andries Baart en Frank Willeme Van tellen naar vertellen, en terug. Zorgethische kijk op het moderne kwaliteitsdenken en verantwoorden, een bijdrage uit de presentietheorie Boom Lemma, den Haag Moderne kwaliteitssystemen laten veel goede, maar ook slechte zorg onopgemerkt. De auteurs onderzoeken hoe dat kan, waardor de blindheid van het huidige, geavanceerde streven naar kwaliteit ontstaat en of ze te verhelpen is.
2010 Annemarie Mol, Ingunn Moser, Jeannette Pols (eds) Care in Practice. On Tinkering in Clinics, Homes and Farms Bielefeld: Transcript Verlag Boek met essays waarin de relatie tussen zorg en technologie centraal staat. Zorgpraktijken vormen het uitgangspunt.
2009 Stephen Snelders & Frans Meijman De mondige patiënt. Historische kijk op een mythe Amsterdam: Bert Bakker De mondige patiënt is niet het product van nieuwe media, maar bestaat al veel langer.
2009 Tsjalling Swierstra (eds) Leven als bouwpakket. Ethische verkenningen van een nieuwe technologische golf Kampen: Klement Hoe kunnen we nieuwe technologische mogelijkheden beoordelen als de betekenis van fundamentele onderscheidingen als leven-dood, ziek-gezond, natuurlijk-kunstmatig gaat verschuiven?
2009 Bert-Jaap Koops (eds) De maakbare mens. Tussen fictie en fascinatie Amsterdam: Bert Bakker Essays die vanuit verschillende wetenschappelijke perspectieven de maakbaarheid van de mens analyseren.
2009 Jan Vorstenbosch Hoe maakt u het? Technologie in een veranderende gezondheidszorg Den Haag: Zonmw. Hoe gaat techniek de zorg veranderen? Prikkelend essay met rollen voor het EPD, zorgrobots en genetische zelftests.
2009 Helen Kohlen Conflics of Care. Hospital Ethics Committees in the USA and Germany Frankfurt/Main: Campus Verlag GmbH Een onderzoek naar de oorsprong en functie van ethische commissies in Duitsland. Voor de analyse is een zorgethisch kader gebruikt.
2009 Marc Desmet Liefde voor het werk in tijden van management. Open brief van een arts Lannoo, Tielt In dit boek geeft de auteur stem aan hen die aan het ziekbed staan en dagelijks ervaren hoe de onophoudelijke veranderingen en de toegenomen controle en administratie hen weghalen van de kern van hun opdracht. Hij geeft aan hoe er wederzijds begrip tussen de zorg- en de managementkant kan ontstaan.
2009 Axel Liégeois Waarden in dialoog. Ethiek in de zorg Lannoo, Tielt Dit boek biedt een praktisch toepasbaar en theoretisch gefundeerd model voor ethiek in de zorg, gegroeid vanuit praktijkervaring en studie. De samenwerking tussen betrokkenen als relationeel gebeuren staat centraal.
2009 Tsjalling Swierstra Willen we alles wat kan? Ethische controversen rondom wetenschap en techniek ontrafeld. Den Haag: Zonmw. De inzet van moderne technologie in de zorg neemt zienderogen toe. Hoe voer je debatten over de controversen?
2009 Katherine Gardiner Why care? On Motivation in Care Ethics Universiteit Groningen: proefschrift Kritische studie over zorgethiek met als vertrekpunt de vraag; waarom zouden we eigenlijk zorgen?
2009 Sandra Shapshay Bioethics at the Movies Baltimore: Johns Hopkins University Press Essays waarin bioethische thema’s en concepten worden onderzocht aan de hand van films.
2009 Hilde Lindemann, Marian Verkerk, Margaret Urban Walker (eds) Naturalized Bioethics. Toward Responsible Knowing and Practice Cambridge: Cambridge University Press Een verzameling essays waarin gepleit wordt voor een zelfreflexieve, politiek kritische en sociaal inclusieve ethiek.
2009 Peter Sloterdijk) Je moet je leven veranderen Amsterdam: Boom Mensen oefenen voortdurend om hun leven te veranderen en daarmee zichzelf te herscheppen, beargumenteert Sloterdijk. Zonder dat het een expliciet thema is, lijkt ‘zorg’ hier een grote rol te spelen.
2008 Margaret Urban Walker Moral Understandings (2ed) Oxford: University Press Geeft op een boeiende wijze inzicht op welke wijze morele praktijken ontstaan.
2008 Inge van Nistelrooij Basisboek Zorgethiek  Heeswijk:
Abdij van Berne
Leerboek over moreel beraad, menslievende zorg en de motivatie van verpleegkundigen
2008 Annelies van Heijst Iemand zien staan. Zorgethiek over erkenning Kampen: Klement Een mooi, toegankelijk boek over Van Heijst’s zorgethische visie op het belang van erkenning. Zonder erkenning kan een mens niet leven.
2008 Margo Trappenburg Genoeg is genoeg. Over gezondheidszorg en democratie Amsterdam: University Press Meer inspraak is niet altijd in het belang van patiënten. Waar schieten zieken wel wat mee op?
2008 Jenny Slatman Vreemd lichaam Baarn: Ambo Over medisch ingrijpen en persoonlijke identiteit
2008 Claire Marin Hors de moi Paris: Ed.Allia De schrijfster, zelf filosofe, beschrijft haar eigen ziekte en de betekenis voor haar leven.
2008 Frans Vosman & Andries Baart Aannemelijke zorg Utrecht:
Lemma
Over onderzoek naar goede zorg vanuit een zorgethische traditie
2008 Mieke Grypdonck & Andries Baart Verpleegkunde en Presentie. Een zoektocht in dialoog naar de betekenis van presentie voor verpleegkundige zorg Utrecht:
Lemma
Wat de theorie van presentie in de zorg (verpleegkunde) kan betekenen. Een boek dat de lezers uitnodigt en uitdaagt tot bezinning op eigen ervaringen en overtuigingen in concrete situaties.
2008 Ad Kooijman & Paul Vleugels Op zoek naar evenwicht. Morele vragen voor artsen en verpleegkundigen Dwingeloo: Kavanah Bespreking van een aantal morele thema’s uit de zorg, waarin de samenwerking tussen artsen en verpleegkundigen centraal staat.
2008 Inez de Beaufort (eds) De kwestie: Praktijkboek ethiek voor de gezondheidszorg Den Haag: Lemma Omvangrijk boek met korte teksten die gaan over een grote variëteit aan onderwerpen.
2008 Trudy Dehue De depressie-epidemie Amsterdam: Augustus Scherpe analyse van de verschillende opvattingen over psychische ziekten en met name depressie. Psychologische en psychotherapeutische zorg, met aandacht en persoonlijk contact, komen steeds meer onder druk te staan. De farmaceutische industrie, diens marketing en het overheidsbeleid zien liever medicijnen en eigen (preventieve) verantwoordelijkheid als oplossing. Warm pleidooi voor een samenleving gebouwd op medemenselijkheid.
2007 Michael Slote The Ethics of Care and Empathy London: Routledge Wat de betekenis van een zorgethiek kan zijn op moraliteit.
2007 Raymond DeVries (eds) The View from Here. Bioethics and the Social Sciences Oxford: Blackwell Publishing Boek met essays waarin bioethiek vanuit een empirisch perspectief wordt benaderd. Met een nadruk op medische sociologie en antropolgie.
2007 Martin L.Hoffman Empathy and Moral Development, implications for caring and justice. Cambridge University Press Het boek is een accumulatie van drie decennia onderzoek naar de bijdrage van empathie aan altruisme en compassie voor anderen in nood. Ook doet het verslag van onderzoek naar opvoedingsfactoren in de morele ontwikkeling van kinderen.
2007 Ineke Bolt, Marcel Verweij, Hans van Delden Ethiek in praktijk Assen: Van Gorcum Onderwijsboek waarin de grondslag wordt gevormd door concrete morele problemen uit beroepspraktijken.
2007 Anne-Mei The Naast de stervende patiënt. Beslissen over palliatieve sedatie, euthanasie en morfine Bohn Stafleu van Loghum: Houten Heruitgave van ‘Vanavond om 8 uur…’ dat Anne-Mei The ruim 10 jaar geleden publiceerde. Toegankelijk boek, met verhalende beschrijvingen over beslissingen en communicatie rondom het naderende levenseinde in de ziekenhuispraktijk, met aanvullende ethische reflecties van Marian Verkerk.
2006 Andries Baart Een theorie van Presentie Utrecht,
Lemma
Theorie in de traditie van de Tilburgse zorgethiek.
2006 Thijs Tromp, Annelies van Heijst, Andries Baart Minder hard – meer hart! Utrecht: Uitgave Reliëf Over de essentie van zorg, zorgethiek, kernwaarden, management en beleid, met de lezingen van het gelijknamige jaarcongres van Reliëf in 2005.
2006 Annemarie Mol De Logica van het zorgen. Actieve patiënten en de grenzen van het kiezen Amsterdam: Van Gennep Een kritische kijk hoe tegenwoordig in de zorg het kiezen door de patiënt centraal staat; prachtig, helder boek dat aandacht en zorg stelt vóór keuzevrijheid.
2006 V. Held The Ethics of Care: Personal, Political, and Global Oxford: University Press Beschrijving van de zorgethiek
2006 Anne-Mei The Tussen hoop en vrees. Palliatieve behandeling en communicatie in ziekenhuizen Bohn Stafleu van Loghum: Houten Observaties over hopende patiënten, mislukkende communicatie en beslissingen over medische behandeling bij ongeneeslijke ziekte.
2006 Yvonne Grul & Aart Pool Zijn in doen en laten. Aandacht voor zingeving in de zorgverlening Utrecht: Lemma Ondanks de omvang (47 pagina’s) een ‘groots’ boekje dat zingeving in de zorgverlening bepleit en uitwerkt naar concrete handreikingen.
2005 Chris Gastmans & Linus Vanlaere Cirkels van zorg: ethisch omgaan met ouderen Baarn: Ten Have Hoe er op een ethische manier in de zorg met ouderen omgegaan kan worden. Een leesbaar boek met interesse in en kennis van ethiek, dat mensvisie en zorgvisie doordrenkt en uitbouwt naar concrete ethische vragen.
2005 Anne-Mei The In de wachtkamer van de dood. Leven en sterven met dementie in een verkleurde samenleving Amsterdam:
Thoeris
Een aangrijpend boek na langdurige observaties binnen een verpleeghuis in de Randstad; analyse van het verschijnsel ‘versterven’ n.a.v. de casus in het Blauwbörgje, die de landelijke pers in 1997 wekenlang beheerste.
2005 Alfred I.Tauber Patient Autonomy and the Ethics of Responsibility MIT Press, Cambridge, Massachusetts Dit boek is een herbezinning op  de relatie arts-patient, waarin het principe van persoonlijke autonomie en de medisch-ethische uitgangspunten van weldoen en verantwoordelijkheid met elkaar in conflict kunnen zijn
2005 Jan Vorstenbosch Zorg een filosofische analyse Amsterdam: Nieuwezijds Er wordt aandacht besteed aan de autonomie van de zorgvrager en zorgethiek. Een filosofische analyse, helder en overtuigend, goed om dilemma’s te herkennen, begrippen te definiëren en de juiste vragen te stellen, maar weinig praktisch.
2005 J.S. Reinders Ethiek op de werkvloer Amersfoort:
’s Heeren Loo Zorggroep
Werkboek voor zorgverlening met mensen met een verstandelijke beperking, dat ten doel heeft deze zorgverleners weer terug te brengen bij de kern van hun werk: zorgverlening, een kern die onder druk staat van modellen en plannen.
2005 Annelies Van Heijst Menslievende zorg. Een ethische kijk op professionaliteit Kampen: Klement Een kritische kijk op de ‘zorgfabriek’, scherpe analyse van vigerende in mens- en zorgvisie, opbouw nieuwe, wetenschappelijk gepositioneerde visie op zorg met behulp van Andries Baart’s presentietheorie.
Volgens Annelies van Heijst is een kwalitatief andere kijk op zorg en professionaliteit nodig. Haar zorgvisie en analyse zijn gebouwd op drie pijlers: de zorgethiek, het denken van Hannah Arendt over de menselijke conditie en de presentietheorie van Andries Baart.
2005 Andries Baart Aandacht, Etudes van presentie Utrecht:
Lemma
Een verkenning naar uiteenlopende aspecten van aandacht.
2005 Kirsten Emous De loden mantel Amsterdam: Schilt Publishing Een aangrijpend beeld van hoe er in Nederland door professionele zorgverleners zorg wordt verleend en onthouden, en de gevolgen daarvan voor mantelzorgers.
2004 Marli Huijer & Klasien Horstman Factor XX. Vrouwen, eicellen en genen Amsterdam: Boom Welke rol spelen nieuwe technieken als prenataal onderzoek, PGD, stamcelonderzoek eigenlijk voor het leven en de lichamen van vrouwen?
2004 Arthur Frank The renewal of Generosity. Illness, Medicine, and How to Live University of Chicago Press Een persoonlijke visie van medisch socioloog Frank op zorg, met vriendelijkheid en vrijgevigheid in zorgrelaties als leidraad.
2004 Gerard de Vries & Klasien Horstman Genetica van laboratorium naar samenleving. De ongekende praktijk van voorspellende genetische testen Amsterdam: Aksant Hoe moet de samenleving omgaan met genetica? Een pleidooi voor ‘maatschappelijk leren’ in plaats van ‘reguleren van keuzevrijheid’.
2004 Bart Cusveller Met zorg verbonden. Een filosofische studie naar de zindimensie van de verpleegkundige zorgverlening Amsterdam: Buijten & Schipperheijn Filosofisch proefschrift, ter verdieping. Hierin staat de vraag centraal onder welke condities kunnen zorgverleners zeggen dat werken in en spreken over de zorg zin heeft?
2003 N. Noddings Caring: A feminine Approach to Ethics and Moral Education University Presses of California, Columbia and Princeton Beschrijft hoe zorg de basis kan zijn van moraliteit.
2003 H.A.M.J. ten Have, R.H.J. ter Meulen, E. van Leeuwen Medische ethiek Bohn Stafleu van Loghum: Houten Basisboek voor medische ethiek
2003 L.L.E. Bolt, M.F. Verweij, J.J.M. van Delden Ethiek in praktijk Assen: Van Gorcum Verhelderend basisboek over ‘algemene ethiek’.
2003 Henk Manschot & Hans van Dartel In gesprek over goede zorg. Overlegmethoden voor ethiek in de praktijk Amsterdam: Boom Instructief boek voor gespreksvoering over morele kwesties in de zorg. Behulpzaam boek om te oefenen in gespreksmethodes, met enkele casus waarop verschillende methodes worden toegepast.
2003 Martien Pijnenburg & Marius Nuy Het ziekenhuis als morele gemeenschap Budel: Damon Uit de Prudentia-reeks, speciaal voor ziekenhuizen. Bruikbare bijdragen voor discussie of verdieping over ethiek(beleid) en zorgvisie.
2003 Marian Verkerk & W.R.C.M. Hartoungh Ethiek en palliatieve zorg Assen: Van Gorcum Bevat interessante artikelen, verschillende invalshoeken, zorgethisch van aard, passend bij de palliatieve zorg, met goed evenwicht tussen warme zorg en rationele verantwoording.
2002 Annemarie Mol The Body Multiple. Ontology in Medical Practice Durham: Duke University Press Etnografisch onderzoek naar de diagnose en behandeling van atherosclerose. Over de meervoudige realiteit van ziekte in de praktijk.
2002 Chris Gastmans & Kris Dierickx Ethiek in witte jas. Zorgzaam omgaan met het leven Leuven: Davidsfonds Een boek waarin de dagelijkse zorgpraktijk centraal staan en waarin de mens in zijn totaliteit wordt benaderd.
2001 Gerhard Nijhof Ziekenwerk. Een kleine sociologie van alledaags ziekenleven Amsterdam: Aksant Medisch socioloog Nijhof kreeg darmkanker en verbindt in dit boek persoonlijke observaties over de zorg met medisch sociologische thema’s.
2001 Marc Berg & Annemarie Mol Ingebouwde normen. Medische technieken doorgelicht Utrecht: Van der Wees Wat een ‘goede’ techniek is, kan niet alleen worden vastgesteld op basis van werkzaamheid, maar is ook een sociaal fenomeen.
2001 E. Conradi Take Care. Grundlagen einer Ethik der Achtsamkeit Frankfurt am Mein:Campus Verlag Kritische en moderne kijk op de zorgethiek.
2001 Myriam Steemers-van Winkoop Geloven in zorg. Omgaan met geloof, levensbeschouwing en spiritualiteit in de gezondheidszorg Baarn: HB Uitgevers Leerboek voor verpleging over levensbeschouwing in de alledaagse zorgpraktijk en over zorg aan christenen, moslims, joden, hindoes.
2000 Peter-Paul Verbeek De daadkracht der dingen Amsterdam: Boom Dingen kennen hun eigen dynamiek en geven mede vorm aan ons bestaan en onze relaties met de omgeving. Techniekfilosofie met relevantie voor de zorg
1999 Addy Manneke Waardevolle zorg. Morele vragen in verpleging en verzorging Baarn: Boom/Nelissen Heel leesbaar (overzichts-) boekje over zorgethiek, met een eigen stappenplan voor moreel beraad en ervaringsverhalen om mee te oefenen.
1999 Henri Rijksen & Annelies van Heijst Levensvragen in de hulpvraag. Een werkboek voor hulpverleners en pastores Budel: Damon Praktisch werkboek over herkennen en hanteren van zinvragen.
1997 Henk Jochemsen & Gerrit Glas Verantwoord medisch handelen. Proeve van een christelijke medische ethiek Amsterdam: Buijten & Schipperheijn Benadering van medische ethiek vanuit een breed perspectief op leven, ziekte, gezondheid en dood.
1997 Marian Verkerk Denken over zorg. Concepten van zorg Utrecht: Elsevier/De Tijdstroom Vervolg op Ethiek van de zorg uit 1994, met levendige bijdragen uit diverse praktijken.
1995 Arthur Frank The Wounded Storyteller. Body, Illness and Ethics Chicago: University of Chicago Press Medisch sociologisch boek over lichamelijkheid, ziek zijn en narrativiteit.
1994 Henk Manschot & Marian Verkerk (eds) Ethiek van de zorg. Een discussie Amsterdam/Meppel: Boom Het boek dat de zorgethiek in Nederland introduceerde.
1993 J.C. Tronto Moral Boundaries London: Routledge Standaardwerk over zorgethiek die een verbinding maakt tussen het private en het publieke domein
1992 Arthur Frank De wijsheid van het lichaam. Reflecties over ziekte Amsterdam: Anthos Aan de hand van eigen ziekte-ervaringen beschrijft Frank wat het betekent om op de drempel van leven en dood te staan.
1991 L. Code What Can She Know? Feminist Theory and the Construction of Knowledge Cornell: University Press Onderzoekt of “gender” van invloed is op epistemiologie.